Nagyböjt harmadik vasárnapján, a Szent Mihály Főszékesegyházban megtartott szentmisén Mindszenty 80 évet hirdetett Dr. Udvardy György érsek atya.

– Nagyböjt harmadik vasárnapján hagyományosan azokért imádkozunk, akik keresztségre készülnek. El ne gyengüljenek az utolsó pillanatban és magabiztosan hozzák meg döntésüket. Ebben az időszakban mi is a döntésben szeretnénk megerősödni, hogy méltó módon tudjunk ünnepelni húsvétkor, és a húsvéti öröm már most átjárjon bennünket – szögezte le érsek atya.

Kiemelte, különös ajándékot is ünnepel most az egyházmegye, hiszen nyolcvan éve, 1944. március 5-én nevezte ki XII. Pius pápa Mindszenty Józsefet veszprémi püspökké.

– Mindszenty bíboros úr életének Veszprémben eltöltött eseményeihez szeretnénk kapcsolni a következő évben a dicséretünket, a katekéziseinket, az egyházmegyei találkozóinkat. A Szentatya meghirdette az imádság évét, s mi imádságban kérjük Mindszenty József boldoggá avatását. Mindszenty József is kapcsolatban állt Bódi Mária Magdolnával, akinek boldoggá avatási eljárása szépen halad. Ügye hamarosan a Bíborosok Testülete elé kerül, amely javaslatot tesz majd a Szentatyának. Mindszenty bíboros úr is azt kérte, kövessük Bódi Mária Magdolna állhatatos példáját. Kettős tehát az örömünk, így ezúton szeretném meghirdetni a Mindszenty 80 évet – hangzott el.

Udvardy György érsek atya prédikációjának elején a mai nap evangéliumával kapcsolatban elmondta, amikor Jézus kiűzi a pénzváltókat a templomból, akkor ez a történet arra tanít bennünket, hogy a lelkünk temploma is megtisztulásra szorul a bűntől. A templom szent hely, Istennek hajléka, az áldozat-bemutatás helye, a megtisztulásnak és a szövetségben való megerősödésnek is a helye. Ugyanakkor a lelkünk temploma is egy szent hely, ahová betolakodik a bűn, ami kárt okoz. Ezért fontos, hogy a nagyböjt ideje alatt megtisztítsuk a lelkünket a bűntől.

Isten szövetséget kötött az emberrel, és életre szóló tanítást adott neki. A törvények nem korlátok, hanem az életre vezetnek. A nagyböjt ideje alatt elmélkedünk Isten törvényein, és elhatározzuk, hogy azokat követjük.

A nagyböjt a bűnbánatról, a megtérésről és a megújulásról szól. Ismerjük fel bűneinket, valljuk meg őket, és határozzuk el, hogy az Úr törvényei szerint akarunk élünk. Őseink a hitben példát mutatnak nekünk a törvények megtartásában.

A főpásztor a folytatásban hangsúlyozta, hogy őseink hitéből merítve találhatjuk meg a jövő reményét. Szentjeink, mint Szent István, Szent Imre és Boldog Gizella példája, valamint olyan közelmúltbeli személyek, mint Mindszenty József és Bódi Mária Magdolna, inspirálnak bennünket és példát mutatnak a hitben és az életvezetésben. Mindszenty püspök bíboros főpásztori szavai és Bódi Mária Magdolna áldozatos élete rávilágítanak arra, hogy a nehézségek között is Krisztusra építve tudunk megújulni és építkezni a jövőnkért. Az imádság és az erkölcsös élet útja az, ami vezet a szentté váláshoz. Ezért Udvardy György érsek Mindszenty évet hirdetett a főegyházmegyében, melynek keretében számos program és kezdeményezés lesz, hogy megünnepelhessük és megemlékezzünk az ő példájukról és tanúságtételükről. Őseink hite és példája a mi jövőnk reményét jelenti, és arra ösztönöz, hogy Krisztus mellett állva és az Ő parancsait követve építsük a jövőnket.

Dr. Udvardy György érsek atya teljes prédikációját itt olvashatják:

Nagyböjt szent idejével ajándékoz meg bennünket egyházunk. Szeretnénk megtisztulni a bűnbánatban, megújulni a törvények megtartásában és tiszteletében, de legfőképpen szeretnénk megújulni a szeretetben.

A templom megtisztításának prófétai történetét hallhattuk a mai evangéliumban. A templom szent hely, Istennek a hajléka, az áldozat bemutatás helye, a megtisztulásnak és a szövetségben való megerősödésnek is a helye. Ugyanakkor a templom lelkünk temploma olyan hely, ahová nagyon könnyen betolakodik más, akinek ott nincs helye, sőt nemcsak, hogy helye nincs, hanem kárt is okoz. Így volt ez a pénzváltókkal, a galambárusokkal és az állatok árusítóival. Betolakodtak a mindennapi teendők, sőt, betolakodott a templomba a szent helyre, észrevétlenül érzékenyített, belopódzott a bűnös, az Istennel szembeni magatartás. Az e fajta magatartást nem lehet kérlelni, nem lehet lelkére beszélni, nem lehet dialógusba bocsátkozni, észerű kompromisszumra jutni, ezt a fajta jelenséget, gondolkodást, magatartást csak kiűzni lehet prófétai módon, mert nincs ott helye, mert nem való a templomba.
Kiűzni márpedig kell, mert ez a hely a saját lelkem temploma, szent hely. Lehet-e kiűzni? Igen. Úgy, hogy újraélesztem a bizalmat, újra éleztem a szeretetet az iránt, aki az életre szóló parancsot és az életre szóló tanítást adja nekem. Az Ószövetségben a parancsok, a törvény, kiemelten a tízparancsolat, hiszen ennek egy tágabb változatát hallottuk az ószövetségi olvasmányban, csak az ószövetségből értelmezhető, hogy az Isten szövetséget köt az Ő népével, fölajánlja az Ő életét, fölajánlja az ígéret földjét, azt, hogy éltetni akarlak téged. Az ember, akinek az Isten fölkínálja ezt a szövetséget elfogadja és azt mondja, igen, tudom, ismerlek, szeretlek, bízom benned, ezért a törvényeid számomra az út és az ösvény, éltetnek, az életre vezetnek, bátorítanak engem. Meg akarom tartani, mert tudom, hogy szabadító vagy, tudom, hogy megmentő vagy, tudom, hogy az ígéret földjére vezetsz.

A szövetség messze fölötte áll a szerződésnek. A szerződésben két fél kölcsönösen megegyezik olyan valamiben, ami számukra alkalmas, egyenértékű, elfogadható, de a szerződésben a dolgok, a tárgyak cserélnek gazdát. Vagy kerülnek olyan felhasználásra, ami mindenki számára kedvező lehet. A szövetségben az ember ajánlja föl önmagát az embernek. Itt pedig arról van szó, hogy az Isten ajánlja föl, de segíteni akar, ezért adja a törvényeket, ezért ezek a parancsok nem pusztán, korlátok, nem lehatárolnak, nem elvesznek, hanem a szövetség természetéből, a két személy döntéséből fakadóan életre vezetnek. Uradat, Istenedet imádd, ne készíts faragott képet, tartsd meg a szombatot, ne légy igazságtalan, ne ölj, ne törj házasságot, hamisan ne szólj testvéred ellen. Ezek emberi kapcsolatainkban is nagyon nagy jelentőséggel bírnak, de itt az Isten adja ezt nekünk, mint életre szóló, életre vezető parancsokat.

Mindennapi cselekvésünket is meghatározzák ezek a parancsok, ezek a törvények. Isten az, aki adja és Ő jó, szabadító, az életre vezet bennünket. Ezek a törvények nem csak arra valók, hogy megtartsuk és talán utána elégedettek legyünk, vagy egyfajta lelkiismereti nyugalom érintsen bennünket. Ilyen értelme és hatása is lehet arra, hogy maga a törvény megtartása is, miközben megtartom, meg akarom tartani, megtisztít, tisztává tesz. Eltávolít lelkemből, életemből, kapcsolataimból mindent, ami nem méltó oda. Tisztává válik, tisztává teszi, megőrzi lelkemnek az állapotát, Isten gyermeki mivoltomat. Ezért is imádkozunk, hogy mi magunk is jól tudjunk megállni az Úr színe előtt. A törvények megtérésre, megújulásra vezetnek bennünket. A bűneinket fölismerjük, úgy, hogy bűneinket megvalljuk az egyház szolgája előtt, egymás előtt is. Úgy, hogy bűnbánatot tartunk, mert elfordultunk az istenes élettől. Jóvá akarjuk tenni mindazt, amivel megbántottuk az Istent, aki önmagát ajánlja föl nekünk, és elhatározást teszünk arra, hogy az Úr törvényei szerint élünk. Lehet-e ezt tenni? Nem túl kockázatos ez? Nem idilli magatartás-e, ami után mindig törekedhetünk, de valójában ideát kergetünk, teljes egészében sosem valósul meg. Érdemes-e tehát ilyen után rugaszkodni? Sokszor megérintenek bennünket ezek a kísértések.
Lehet. És ebben kiváló példa számunkra őseink a hitben.

Őseink hite a jövő reménye. A kiemelkedő szentek Szent István, Szent Imre, Boldog Gizella, egyházmegyénkhez köthető más szenteknek az élete, de segítenek bennünket és példát adnak, bátorítanak azok is, akik nem túl távoli múltban éltek és példájuk máig is fölismerhető és hatással van. Így tekintünk Mindszenty József püspök bíboros úrra és így tekintünk Bódi Mária Magdolnára is, akit 1945-ben a háború borzalmai közepette öltek meg hitéért, tisztaságáért. Így tekintünk őseinkre.
Mindszenty püspök úrnak, főpásztori szózatának egy részlete 1944. júniusából: “Veszprémből kisugároznak mind a négy égtáj felé az Árpád-ház szentjeinek erényei. Így alakította ki a szentek városa az egész egyházmegyében a magyar Szentföldet, el a határokig, a szentek országát, amelyben virult az imádság és az ima, alázatosság és erő, szűzi tisztaság és termékeny családi élet. Ez van benne főpásztori címeremben. Árpád-házi Szent Margit liliomos, misekönyves alakja azért foglalja el helyét a címerben, mivel Szent Margit szentté avatása idején kerültem kapcsolatba egyházmegyémmel. Másrészt alakja fölidézi az összes magyar szenteket és Veszprém szent múltját is, a Szent Pannóniát, a Pannónia Sacrat.”

Így áll példaként előttünk az ő tanúságtévő élete, küzdelme az igazságért, a közösségért, a jóért, a hit épségéért, az üldözöttek jogainak megtartásáért, és bátorít bennünket arra is, hogy a nehézségek közepette csak Krisztusra építve tudunk jövőt építeni, tudunk megújulni. Nagyon sok hasonlóság van Mindszenty bíboros úr 1944-45 évben tartó szolgálata és a mi időnk között.

Az imént hallottuk Pál apostolnak egy rövid részletét Isten bölcsességéről, Isten gondolatainak az erejéről. Ezt így fogalmazta meg 1944-ben Mindszenty bíboros püspök úr. Az új világért már sok vér folyik és sok szó esik. Mi tudjuk a kinyilatkoztatásból, de a történelem tapasztalatából is, hogy nincs más név, amelyben üdvösségünket lelhetnénk, mint a mi Urunk Jézus Krisztus drága neve. Senki más biztos alapot nem vethet, mint a mi Urunk, Jézus Krisztus. Hitben, erkölcsben kell megújulnunk a Veszprémi Egyházmegye szentjeinek példáját követve. Csak a bűntől rettegjünk, a szentségtől nem szabad félnünk. Nemzeti érdek, hogy mi magyarok szentek legyünk. Ez tesz bennünket az apostoli hivatás birtokosaivá. Boldogok, boldog leszek, ha ebben a magyar szentjeink közbenjárására egyéni, családi és nemzeti újjászületés következik el egyház és haza kimondhatatlan javára, lelkünk örök boldogságára.

Így tekintett Bódi Mária Magdolna életpéldájára is, akinek utolsó sóhaja így szólt: “Uram, királyom, védj magadhoz!” Így emlékezett meg már esztergomi bíboros, prímás érsekként Bódi Mária Magdolnáról.: “Bódi Magda életét köszönöm Istennek. Ma valóban kellenek ilyen eszmények.” Különös ajándék testvérek, hogy mind a két személynek, akiről az imént pár szót említettem, boldoggá avatási eljárása folyik, sőt előrehaladott állapotban van. Készüljünk erre a nagy ajándékra.

Éppen ezért a mai nappal főegyházmegyénk számára Mindszenty 80 elnevezéssel Mindszenty évet hirdetek meg. Ennek az évnek nagyon sok vonatkozása, nagyon sok segítsége, sok állomása lesz. A mai napon körlevélben szólok a főegyházmegye minden hívéhez, Mindszenty bíboros úr, Bódi Mária Magdolna személyének a kiemelésével, és fölhívom a figyelmet az imádság évére. Mindszenty bíboros úr bátorít: ” az imádkozó magyarok sokasága csodákat tud tenni.” Ugyanígy imádkozunk szentmisék egyetemes könyörgéseiben Mindszenty bíboros úr, illetve Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásáért. Munkatársaim pályázatokat is hirdettek meg alsó és felső tagozatosok, középiskolások számára hittanversennyel, fénykép, illetve rövidfilm pályázattal. Ugyanígy a nyári táboroknak a témája a két személy köré fog rajzolódni. Konferencia megrendezésére kerül sor április 12-én Bódi Mária Magdolnával kapcsolatban, majd az ő emlékmiséjének a megtartására. Ugyanígy főegyházmegyénk közös identitását hivatott erősíteni az az egyházmegye történetét bemutató kötet, amely március 25-én kerül bemutatásra. Mindszenty bebörtönzésének az emléke november 27-e számunkra is egy imaalkalmat fog jelenteni. Ugyanígy a börtönben történt papszentelés is, hiszen 1944. december 8-án mind a főegyházmegye, mind pedig a zirci közösség számára papokat szentelt. Imádságban szeretnénk ezt az évet, ezt az emlékezést, felidézést tölteni, ezért március 23-tól imaszövetség indul el egyházmegyénkben. Nemcsak a boldoggá avatásukat kérve, hanem hivatásokat, családjaink, ifjúságunk megerősítését is kérve. Ugyanígy az év egyházmegyei programja is e köré a gondolat köré fognak majd fölépülni. Szeretnék arra is utalni, hogy Veszprémben a Magyarok Nagyasszonya templomában egy emléktér is kialakításra került Mindszenty bíboros úrral kapcsolatban. Bátorítok mindenkit ennek a helynek a látogatására is.

Testvérek, Isten számtalan módon, számtalan ajándékkal bátorít bennünket, hogy hitünkben erősödjünk. Lelkünk templomát megtisztítsuk, és bátran tekintsünk a jövő elébe. Bármi is lesz ott, két olyan példa is előttünk van, akik a maguk mindennapi hivatásának megélésében, mindennapi életük gyakorlásában egyértelműen Krisztus mellett döntöttek és egészen biztos, hogy az ő áldozatukból van nekünk is életünk. S egészen biztos, hogy az ő áldozatuk azon sok más szenvedésre, áldozatra is ráirányítja a figyelmet, amely számunkra Krisztusnak az életét hordozza.

Örülök, hogy van lehetőség ezt az évet meghirdetni. Örülök annak, hogy számtalan lehetőség lesz ebbe bekapcsolódni. Egészen biztos, hogy nekünk kell lenni azoknak, akik akarunk ünnepelni, akarunk erősödni, akarjuk önmagunkban, egymásban a Krisztushoz tartozást erősíteni. Minden lehetőségünk és okunk megvan erre, hogy állhatatosan, Isten parancsait szem előtt tartva bizalommal tekintsünk a jövőbe.
Őseink hite a jövő reménye. Ámen.

 

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »